1. کاربرد نشانگرهای ریزماهواره و ژنوم میتوکندریایی در بررسی‌های ژنتیک جمعیت ماهیان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-40

10.22069/japu.2018.13464.1388

ملیکا قلیچ پور؛ علی طاهری میرقائد