1. بررسی جایگزینی سدیم استات به وسیله کیتوزان های مختلف در فیله‌ی فیل‌ماهی(Huso huso) طی نگهداری در یخچال (C°1±4)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-11

10.22069/japu.2018.13433.1383

علی احمدی؛ علیرضا عالیشاهی؛ سید مهدی اجاق؛ حجت میرصادقی