1. بررسی پراکنش مکانی میگوی سفید Metapenaeus affinis (H. Milne-Edwards, 1837) در سواحل استان بوشهر با استفاده از ترال کف روب

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-25

10.22069/japu.2018.12605.1336

مجتبی آشیانه؛ سعید گرگین؛ رسول قربانی؛ محمد جواد شعبانی