1. بررسی مقایسه ای اثرات سطوح مختلف فروکتوالیگوساکارید و پربیوتیک مخمری برترکیب میکروبیوتای روده‌ای بچه فیل‌ماهی (Huso huso)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 67-78

سید حسین حسینی فر؛ زینب حسین نیا