1. اثرات مرگ ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در تور گوشگیر بر کیفیت و ماندگاری آن در یخچال

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-39

10.22069/japu.2019.13603.1393

زهره امینی خواهان؛ سعید گرگین؛ بهاره شعبان پور؛ محسن یحیایی


2. میزان صید به ازای واحد تلاش، ترکیب گونه‌ای و فراوانی طولی در تور گوشگیر سطحی شیری در آب‌های ناحیه‌ی کنارک

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-9

10.22069/japu.2018.13225.1357

علی سپاهی؛ سعید گرگین؛ نورالله جهانتیغ


3. بررسی پراکنش مکانی میگوی سفید Metapenaeus affinis (H. Milne-Edwards, 1837) در سواحل استان بوشهر با استفاده از ترال کف روب

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-25

10.22069/japu.2018.12605.1336

مجتبی آشیانه؛ سعید گرگین؛ رسول قربانی؛ محمد جواد شعبانی


4. بررسی برخی خصوصیات ریخت شناسی گل آذین ماهی خزری (Atherina boyeri caspia (Risso, 1810 در سواحل سلمانشهر

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-33

10.22069/japu.2017.11408.1337

احمدرضا جبله؛ سعید گرگین