1. راهبردهایی برای اقتصاد شیلات ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-30

10.22069/japu.2019.14785.1429

افشین عادلی


2. توسعه و مدیریت ماهیگیری اجاره ای

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-52

افشین عادلی؛ ارغوان معماری