1. مقایسه میزان تولید و محاسبه هزینه– فایده میگوی پا سفید(litopenaeus vannamei) پرورشی به روش نیمه متراکم و متراکم در سایت گمیشان- استان گلستان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 109-123

اسماعیل تازیکه میاندره