1. بررسی اثرات سطوح مختلف پربیوتیک ایمکس اولترا (مخمر اشباع شده Saccharomyces cerevisiae) بر پارامترهای رشد، بقاء، کارایی تغذیه‌ و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی در بچه ماهیان نورس کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus. 1758)

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-25

10.22069/japu.2018.13347.1372

مسعود ایری؛ محمدرضا بیواره؛ مهین رنجدوست؛ حجت الله جعفریان؛ سمیرا جعفریان


2. مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش ماهی قرمز (Carassius auratus) در مواجهه با غلظتهای تحت کشنده نانو اکسید روی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 53-62

محسن خلیلی؛ محمد هرسیج؛ حامد کلنگی میانده؛ حجت اله جعفریان


3. تأثیر جیره‎های غذایی حاوی باسیلوس‎های زیست‎یار تجاری و بومی بر عملکرد تغذیه و ترکیبات لاشه پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 79-98

داریوش عبداللهی؛ حجت الله جعفریان؛ مهدی سلطانی؛ حسنی قلی‎پور کنعانی