1. بررسی امکان استفاده از پساب کشتارگاه طیور برای پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 11-19

10.22069/japu.2017.13062.1346

محمد هرسیج؛ حسین آدینه