1. مقایسه کینتیک آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) با استفاده از سوبسترای سنتتیک آمیدی و استری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-36

عباس زمانی؛ رسول مدنی؛ مسعود رضائی


2. تأثیر تیمارهای مختلف حرارتی طی فرآیند کنسروسازی بر میزان برخی عناصر معدنی(آهن، روی، مس، کلسیم و سدیم) ماهی کپور نقره ای(Hypopthalmichthys molitrix)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-54

محمود ناصری؛ مسعود رضایی؛ یزدان مرادی؛ اعظم افشارنادری