1. تأثیر جیره‎های غذایی حاوی باسیلوس‎های زیست‎یار تجاری و بومی بر عملکرد تغذیه و ترکیبات لاشه پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 79-98

داریوش عبداللهی؛ حجت الله جعفریان؛ مهدی سلطانی؛ حسنی قلی‎پور کنعانی