1. تائیر استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم بر شاخص بقای ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظت‌های مختلف سم آبامکتین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-23

10.22069/japu.2017.11761.1317

حسن رضائی؛ محمد فروهر واجارگاه؛ احمد محمدی یل سویی