1. اثر اسید فرمیک در جیره بر ایمنی موکوسی و شاخص های ایمنی غیر اختصاصی سرم خون در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-20

10.22069/japu.2019.14517.1424

رقیه صفری؛ الهام بهرامی شیخ سرمست؛ سعید مشکینی


2. اثر مکمل غذایی رافینوز، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ترکیب دو مکمل بر بیان ژن‌های درگیر در ایمنی غیراختصاصی لیزوزیم و TNF-α در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-41

10.22069/japu.2018.13329.1368

سید حسین حسینی فر؛ مرجان حسینی؛ حامد پاک نژاد؛ رقیه صفری؛ علی جافر


3. ارزیابی اقتصادی تولید ماهیان گرمابی در استان گلستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-43

10.22069/japu.2017.6949.1224

رقیه صفری؛ سید محمود عقیلی؛ محمدرضا ایمانپور؛ سید حسن صالحی؛ سهراب رضوانی