1. اثرات نسبت های مختلف رقیق سازی و غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید، متانول و اتیلن گلیکول روی پارامترهای حرکتی اسپرم های انجمادزدایی شده فیل ماهی (Huso huso)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-40

علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده