1. مقایسه تاثیر داورهای بیهوشی ام- اس 222 ، اسانس گل میخک و 2- فنوکسی اتانول بر فاکتورهای خونی و آنزیم‌های سرم کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 105-120

مجتبی علیشاهی؛ محمد راضی جلالی؛ نسیم اکبری؛ هادی نداف