1. بررسی موانع پرورش ماهیان گرم آبی از دیدگاه آبزی پروران استان گلستان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 121-130

محمد رضا محبوبی؛ نرگس حسن آبادی