1. بررسی اثرات هورمون 17- بتا استرادیول روی رشد، شاخص‌های تغذیه‌ای و تغییر جنسیت در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus gibelio)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 27-35

رضا ترخانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده