1. بررسی برخی شاخص های زیستی ماهی کفال پوزه باریک (Liza saliens) در صیدگاه میانکاله دریای خزر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-13

10.22069/japu.2017.13187.1374

باقر امینیان فتیده