1. بهینه سازی استخراج ترکیبات ضداکسیدانی جلبک قهوه ای Sargassum angustifoliumبا رفلاکس حرارتی در روش تاگوچی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-13

10.22069/japu.2017.12858.1342

آریا باباخانی لشکان؛ زهرا نحوی