1. مقایسه سمیت آفت کش ارگانوفسفره دیازینون در چهار گونه‌ی ماهی بومی استان خوزستان: بنی، شیربت، گطان و برزم

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 79-93

مجتبی علیشاهی؛ اسماعیل عبدی