1. تاثیر استفاده از باکتری‌های Bacillus subtilis و Bacillus Licheniformisو ویتامین C در شرایط فوق متراکم بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه میگوی وانامی (Litopeneaus vannamei)

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-92

حمید رئیسی؛ ولی اله جعفری؛ حمیدرضا احمدنیای مطلق