1. مقایسه کینتیک آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) با استفاده از سوبسترای سنتتیک آمیدی و استری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-36

عباس زمانی؛ رسول مدنی؛ مسعود رضائی