1. بررسی روند تغییرات نقطه ذوب و دمای تشکیل ژل آگار جلبک پرورشی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در شرایط مختلف استخراج

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-78

محمدرضا انتصاریان؛ مسعود رضایی؛ علی معتمدزادگان