1. تغییرات چربی و ترکیب شیمیایی در شرایط متفاوت سترون سازی کنسرو ماهی کپور نقره ای(Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 79-98

محمود ناصری؛ مسعود رضایی؛ آریا وزیرزاده