1. تاثیر تغییرات عمق بر میزان صید ضمنی و اندازه ماهیان صید شده در تورهای ترال میگو در صیدگاه‌های سواحل استان هرمزگان

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-104

مرتضی ایقانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ پریا رئوفی