1. تعیین سمیت کشنده‌ی آفت‌کش کلرپیریفوس در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) و مقایسه‌ی میزان سمیت آن با سایر سموم ارگانوفسفره

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-12

الهه حسن نتاج نیازی؛ محمد رضا ایمانپور؛ سید علی اکبر هدایتی