اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر کیفیت آب مخازن پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاوس، ایران.

چکیده

ااین آزمایش با هدف تاثیر استفاده از کرم خاکی (Eisenia fetida) زنده به‌عنوان مکمل غذایی بر کیفیت آب مخارن پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان طراحی شد. ماهیان با میانگین وزنی 58 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار و هر یک در 3 تکرار تقسیم شدند. ماهی قزل‌آلا با سطوح مختلف (شاهد- بدون کرم (صفر%)، T1(%25)، T2(50%) و T3(75%)) جیره غذایی از کرم زنده (با احتساب 50% رطوبت) به مدت 8 هفته در دمای (18 درجه سانتی گراد) تغذیه شدند. در پایان آزمایش، فاکتورهای کیفی آب شامل ) PHبیش‌ترین شاهد 9/7، کم‌ترین تیمار3 4/7) DO (بیش‌ترین تیمار3 8/7، کم‌ترین شاهد 7/6)، TSS، TAN )بیش‌ترین شاهد 16/0 ، کم‌ترین تیمار3 057/0)، NO2- )بیش‌ترین شاهد 05/0 ، کم‌ترین تیمار3 01/0) و NO3- )بیش‌ترین شاهد 6/6 ، کم-ترین تیمار3 35/3) سنجیده شد. مقایسه میانگین‌های بدست آمده از این فاکتورها نشان از اختلاف معنی‌دار آماری PH شاهد با دیگر تیمارها، DO و TSS بین همه تیمارهای آزمایشی داشت (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Earth worm ( Eisenia fetida) difference levels on water quality of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) rearing tanks

نویسنده [English]

  • mohammad khademi hamidi
Student, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture Sciences and Natural Resources, GonbadKavous University,GonbadKavous, Iran.
چکیده [English]

This experiment was designed with the aim of effecting the use of live Eisenia fetida as a food supplement on the water quality of rainbow trout rearing tanks. Fish with a weigth average of 58 g were placed in a completely randomized design in 4 treatments and each in 3 replicates. The fishes fed with different levels of 0, 25, 50 and 75% (control, T1, T2 and T3) of diets from live worms (including 50% moisture content) for 8 weeks at 18 °C. Compare weans obtined from water quality factors showed a significant difference in pH of contorol and other treatments and also do and tss amouny all treatment (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • food Eisenia fetida
  • Water quality
  • Ammonia
  • Nitrate