تأثیر تراکم ذخیره سازی بر بازده رشد،بازماندگی و فاکتورهای خونی در ماهی سیچلاید زرافه ای ( ( Nimbochromis venustus

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

در این تحقیق اثر تراکم ذخیره‌سازی (20، 25، 35 و 50 قطعه‌ ماهی در مترمکعب) بر بازده رشد، بازماندگی و پارامترهای خونی در ماهی سیچلاید زرافه‏ای (01/0±5/0 گرم) بررسی شد. بر اساس نتایج حاصله، با افزایش تراکم درصد افزایش وزن کاهش یافت و از86/8±98/793 درصد در تراکم 20 قطعه ماهی به 35/7±97/89 درصد در تراکم 50 قطعه ماهی رسید. همچنین ضریب رشد ویژه و شاخص وضعیت به طور معنی‏داری کاهش پیدا کرد (05/0P<) و به ترتیب از 03/0±38/2 درصد و 01/0±61/1 درصد در روز در تراکم 20 قطعه ماهی به01/0±25/1 درصد و 07/0±41/1درصد در روز در تراکم 50 قطعه ماهی رسید. ضریب تبدیل غذایی با افزایش تراکم به طور معنی‏داری افزایش یافت و از 03/1 در تراکم 20 به 26/4 در تراکم 50 قطعه ماهی رسید. در طول دوره تحقیق هیچ تلفاتی در تیمارها مشاهده نشد. آنالیز پارامترهای خونی بیانگر وجود اختلاف معنی‏دار بین تیمارها بود (05/0P<) و با افزایش تراکم تعداد گلبول‏های قرمز وگلبول‏های سفید خون و همینطور مقدارهموگلوبین و هماتوکریت افزایش یافت. حداکثر تعداد گلبول‏های قرمز (30550±1816700) و گلبول‏های سفید (212±21100) در تراکم 50 قطعه ماهی شمارش شد که دارای تفاوت معنی‏دار با سایر تیمارها بود. همچنین حداکثر مقدار هماتوکریت و هموگلوبین در همین تیمار اندازه‎گیری شد. نتایج نشان داد که اگر چه افزایش تراکم ذخیره‏سازی در این سطوح موجب ایجاد تلفات در گونه سیچلاید زرافه‏ای نشد اما بر میزان رشد و همینطور سلامت ماهی از نظر میزان استرس‏زایی تاثیر معنی‏داری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of stocking density on growth performance, survival and hematological parameters in giraffe cichlid (Nimbochromis venustus)

نویسنده [English]

  • Masoumeh Bahrekazemi

چکیده [English]

In this study the effect of stocking density (20, 25, 35 and 50 piece of fish /m3) was studied on growth performance, survival rate and blood parameters in giraffe cichlid (0.5± 0.01 g). Based on the results, the percentage of weight gain decreased by increasing the density from 793.98 ± 8.86 at 20 piece of fish to 89.97 ± 7.35 at 50 piece of fish. Also, the specific growth rate and condition factor decreased significantly from 2.38 ± 0.03 percent and 1.61 ± 0.01 percent in day at 20 piece of fish to 1.25 ± 0.01 percent and 1.41 ± 0.07 percent in day at 50 piece of fish (P<0.05). Food conversion ratio increased significantly by increasing the density from 1.03 at 20 piece of fish to 4.26 at 50 piece of fish. During the study, there was no mortality between treatments. Analysis of blood parameters indicated the existence of significant differences between treatments and the number of red and white blood cells increased significantly as well as hematocrit and hemoglobin amounts by increasing the density (P < 0.05). The maximum numbers of red blood cells (1816700 ± 30550) and white blood cells (21100 ± 212), with the significant differences with other treatments, were accounted at 50 piece of fish. Also, the maximum amounts of hemoglobin and hematocrit were measured in the same treatment. The results showed that, although an increase in stocking density in these levels caused no mortality in giraffe cichlid, but had significant effect on growing and fish health from stress respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density
  • hematological parameters
  • giraffe cichlid
1. Blaxhall, P.C., and Daisley, K.W. 1973.
Routine hematological methods for use
with fish bloods. J. Fish Biology. 5: 771-
781.
2. Boujard, T., Labbé, L., and Aupérin, B.
2002. Feeding behaviour, energy
expenditure and growth of rainbow trout
in relation to stocking density and food
accessibility. Aquaculture Research.
33(15): 1233-1242.
3. Falahatkar, B., Soltani, M., Abtahi, B.,
Kalbasi, M.R., Pourkazemi, M., and
Yasemi, M. 2006. Effect of vitamin C
on some parameters of growth, growth
rate, survival and liver index in young
big sturgeon (Huso huso). J. Research
Construction. 72: 98-103.
4. Handeland, S.O., Porter, M., Bjornsson,
B.T., and Stefansson, S.O. 2003.
Osmoregulation and growth in a wide
and a selected strain of Atlantic salmon
smolt on two photoperiod regimes.
Aquaculture. 222: 29-43.
5. James, R., and Sampath, K. 2003. Effect
of stocking density on growth and
fertility in the ornamental fish
Xiphophorus helleri. Indian J. Fisheries.
50: 339-347.
6. Kaiser, H., Weyl, O., and Hecht, T. 1995.
The effect of stocking density on
growth, survival and agonistic behavior
of African catfish. Aquaculture
International., 3(3): 217-225.
7. Keyhani, H.R., Farahi, A., and Kasir, M.
2013. Effect of stocking density on
growth and survival of fish larvae angel
Lictenstein (Pterophyllum scalare).
Breeding and Aquaculture Sciences
Quarterly. 1(3): 53-58.
8. Malik, A., Kalhoro, I.B., Shah, S.A.,
Kalhoro, H., and Abbas, G. 2014. Effect
of stocking densities on growth,
production and survival rate of red
tilapia in hapa. J. Fisheries. 3: 23-32.
9. Malik, A., Kalhoro, H., Shah, S.A., and
Kalhoro, I.B. 2014. Effect of stocking
densities on growth, production and
survival rate of pangas (Pangasius
hypophthalmus). International Journal of
Interdisciplinary and Multidisciplinary
studies. 1(10): 129-136.
10. Mbalaka, M., Kassam, D., and Rusuwa,
B. 2012. The effect of stocking density
on the growth and survival of improved
and unimproved strains of Oreochromis
shiranus. Egyptian J. Aquatic Research.
38: 205-211.
11. Naserizadeh, M., Nematollahi, M.A.,
and Hoseini, S.V. 2014. Study the
amount of growth and nutritional
indicators and stress responces in
Piaractus brachypomus with the aim of
producing edible fish. Iranian J. Natural
Resources, Fisheries. 67(2): 435-443.
12. Nikbakhsh, J., and Bahrekazemi, M.
2017. Effect of diets containing different
levels of prebiotic Mito on the growth
factors, survival, body composition, and
hematological parameters in common
carp Cyprinus carpio fry. J. Marine
Biology and Aquaculture. 3(1): 1-6.
13. Priestly, S.M., Sterenson, A.E., and
Alexander, L.G. 2006. Growth rate and
body condition in relation to group size
in black widow tetras (Gymnocorymbus
ternetzi) and common gold fish
(Carassius auratus). J. Nutrition.,
136(7): 20785-20805.
14. Ross, L.G., and Ross, B. 2008.
Anaesthetic and sedative techniques for
aquatic animals, Third Edition. Wiley
publication. 222p.
15. Saoud, I.P., Ghanawi, J., and Lebbos,
N. 2008. Effect of stocking density on
the survival, growth, size variation and
condition index of juvenile rabbit fish
(Siganus rivulatus). Aquaculture
International. 16: 109-116.
16. Stratton, R.F. 2002. The guide to
owning cichlids, T.F.H. publication. Inc.
1133p.
17. Stoskopf, M.K. 1993. Fish medicine,
W.B. Saunders Company. London.
890p.
18. Wedemeyer, G.A., Barton, B.A., and
Mcleay, D.J. 1990. Stress and
acclimation. In: Schreck, C.B., Moyle,
P.B. (eds). Methods for fish biology.
451–489. Bethesda, Maryland:
American Fisheries Society.
19. Wu, F.C., Chen, M.L., and Ting, Y.Y.
2006. Hematological analysis in culture
healthy mullet (Mugil cephalus).
Bulletin of Taiwan Fish Culture. 4: 27-
36.