اثر رنگ تانک بر عملکرد رشد و ترکیب بدن کپور معمولی Cyprinus carpioدر شرایط پرورشی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of tank color on growth performance and body composition of Common carp (Cyprinus carpio) in cultural condition